Algemene voorwaarden CoreMatching
CoreMatching is de handelsnaam van eenmanszaak CoreMatching, eigendom van mr Aileen K. Croll, gevestigd te Nieuweroord 66, 2333VA te Leiden.
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Relatiebemiddeling: dienstverlening in bemiddelende en organisatorische rol gericht op het samenbrengen van alleenstaanden in een duurzame relatie.
 • CoreMatching, of wel het bureau: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent.
 • Cliënt: natuurlijk persoon, vrouwelijk of manlijk, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen cliënt en CoreMatching, in welke vorm dan ook gesloten.
 • Contactmogelijkheid: de door CoreMatching aan cliënt geboden mogelijkheid om in contact te treden met een potentiële partner die ook heeft aangegeven de cliënt te willen ontmoeten.
 • Contact: het telefoneren, e-mailen, whats-appen etc.
Artikel 2: Toepassing
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door CoreMatching uitgevoerde werkzaamheden t.b.v. de cliënt zoals de onderling mondeling of schriftelijk gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan.
 • CoreMatching is jegens de cliënt verplicht een exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst te overhandigen, of electronisch of schriftelijk toe te sturen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Voor zover deze afwijkingen niet in de plaats treden van de bepalingen van deze voorwaarden, worden zij geacht deze algemene voorwaarden aan te vullen.
Artikel 3: Uitwisseling van informatie
 • CoreMatching vindt het belangrijk dat vóór het sluiten van de overeenkomst de cliënt goed is geïnformeerd over de diensten inzake de bemiddeling die hij/zij van CoreMatching kan verwachten. Deze informatie betreft o.a. de wijze van bemiddelen, de duur van de overeenkomst en de financiële verplichting die cliënt aangaat met CoreMatching.
 • Voordat de overeenkomst getekend wordt moet de informatie bedoeld in art.1 dusdanig zijn gegeven dat de cliënt een goed beeld heeft van wat hij/zij redelijkerwijs van CoreMatching kan verwachten. Cliënt wordt zelf ook in alle redelijkheid geacht informatie te vragen wanneer hem/haar zaken niet duidelijk zijn.
 • Cliënt gaat met het sluiten van de overeenkomst akkoord dat hij/zij in contact wordt gebracht met andere personen die dezelfde intentie hebben namelijk het met elkaar in contact gebracht worden in het kader van relatiebemiddeling tussen beiden.
 • CoreMatching staat niet in voor de vertrouwelijkheid indien en voorzover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers waarbij men moet denken aan riscico’s bij het gebruik van e-mails en mobiele telefoonopties.
Artikel 4 : Kennismaking
Voor het allereerste (informatieve) kennismakingsgesprek tussen CoreMatching en de cliënt (in principe een half uur) rekent CoreMatching geen kosten. Dit gesprek heeft telefonisch of electronisch plaats ( via Zoom bijvoorbeeld). Ingeval van serieuze interesse vindt een persoonlijk diepgaand interview plaats bij cliënt thuis, waarbij ook een door cliënt ingevulde vragenlijst wordt geëvalueerd. Kosten voor dit thuisbezoek is € 275 ( dit is het entreegeld) excl. reiskosten à € 0,34 per km. Bij opdrachtverstrekking rekent CoreMatching voor de contractduur van 1 jaar € 2.150. Na 1 jaar volgt evaluatie en eventuele verlenging van het contract tegen nader overeen tekomen kosten. Tussentijdse coaching/advies is mogelijk. (per half uur € 50 ex btw). Zie de site voor de speciale aanbieding bij het starten van het CoreMatching-initiatief.
Artikel 5: De overeenkomst
 • De overeenkomst kan schriftelijk of elektronisch tot stand komen en is voorzien van een datum waarop de samenwerking tussen CoreMatching en cliënt is aangevangen. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door cliënt door middel van zijn handtekening onder de overeenkomst. Electronisch is de overeenkomst gesloten wanneer cliënt de bevestiging van zijn/haar aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.
 • Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CoreMatching van toepassing.
 • De informatie zoals in art 3 van deze Algemene Voorwaarden omschreven maakt deel uit van de overeenkomst.
Artikel 6: Bedenktijd
 • Zowel cliënt als CoreMatching hebben het recht binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst deze schriftelijk te ontbinden. Er zijn geen kosten voor cliënt aan deze ontbinding verbonden, behoudens het entreebedrag van € 275 en reiskosten voor het interview thuis, welk bedrag voor ondertekening van de overeenkomst is voldaan door cliënt. Er is dus geen recht van restitutie van dit bedrag.
 • Indien er reeds een contactmogelijkheid is geweest voor cliënt vervalt de mogelijkheid genoemd in lid 1 van dit artikel.
Artikel 7: Looptijd van de overeenkomst
 • De overeenkomst wordt voor de periode van 1 jaar gesloten en kan in overleg met de cliënt nadien worden verlengd. Aan verlenging zijn kosten verbonden waarmee cliënt schriftelijk danwel electronisch akkoord dient te gaan. Indien cliënt de overeenkomst opzegt, na de bedenktijd maar voordat de termijn van een jaar is verlopen, is hij/zij het volledige inschrijfgeld verschuldigd inclusief de administratiekosten en eventueel overige contractueel overeengekomen kosten tenzij CoreMatching de beëindiging van de overeenkomst kan worden verweten.
 • CoreMatching heeft aan haar verplichtingen voldaan, verbonden aan de zoekopdracht door cliënt, als de duur van de overeenkomst is verstreken of wanneer er in die periode het overeengekomen aantal contactmogelijkheden zijn geweest of een succesvolle match gevonden is.
 • Wanneer cliënt gedurende de loop van de overeenkomst een relatie aangaat, wel of niet als gevolg van bemiddeling van CoreMatching, informeert hij/zij CoreMatching hierover terstond. De bemiddeling/overeenkomst door CoreMatching wordt vervolgens on hold gezet voor de duur van die relatie met een maximum van vijf maanden waarna de overeenkomst beëindigd wordt zonder schriftelijke mededeling. Gedurende deze on hold-periode kan cliënt geen rechten ontlenen aan de overeenkomst, en eveneens geen beroep doen op de dienstverlening van CoreMatching tenzij uitdrukkelijk door beide partijen anders overeengekomen. Cliënt kan geen beroep doen op terugbetaling van betaalde gelden. Wanneer de looptijd van de overeenkomst verstrijkt eindigt daarmee de dienstverlening van CM automatisch.
 • Wanneer de overeenkomst door een der partijen niet wordt nagekomen is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden tenzij de terkortkoming vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Ontbinding van de overeenkomst is bijvoorbeeld gerechtvaardigd indien CoreMatching haar zorgplicht zoals genoemd in art.8 schendt dan wel dat cliënt zijn/haar plicht tot correct handelen in de zin van art. 9 schendt.
Artikel 8: Zorgplicht van CoreMatching
CoreMatching heeft t.a.v. cliënt de plicht bij de uitvoering van de overeenkomst zich in alle redelijkheid en billijkheid de zorg van een bekwaam relatiebemiddelingsbureau te betrachten.
 • De cliënt mag ervan uitgaan dat haar/zijn dossier in alle discretie en vakkundig wordt behandeld door de consulent van CoreMatching waarbij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) uiteraard worden gevolgd.
 • CoreMatching zal een zo goed mogelijk passende selectie van mogelijke partners aanbieden met een redelijk aantal contactmogelijkheden, een en ander afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van cliënt op grond van de verstrekte informatie bij het intakegesprek vs het diepte-interview thuis en het gezamenlijk opgestelde profiel van cliënt.
 • CoreMatching evalueert regelmatig met cliënt de voortgang van het bemiddelingstraject waarbij cliënt eerlijke feedback en begeleiding mag verwachten. Voor persoonlijke coachgesprekken worden kosten berekend.
Artikel 9: Handelingsplicht cliënt
 • Cliënt verplicht zich tot correct handelen jegens CoreMatching en discretie jegens de door CoreMatching op grond van de overeenkomst aan hem/haar voorgestelde potentiële partners.
 • Cliënt verplicht zich tot geheimhouding van persoonlijke gegevens van deze personen en vrijwaart bovendien CoreMatching voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens de schending van de geheimhoudingsplicht door cliënt.
 • Cliënt conformeert zich aan de werkwijze van CoreMatching. Dat betekent dat cliënt ondermeer wanneer een contactmogelijkheid wordt geboden ook binnen een redelijke termijn tot daadwerkelijke kennismaking overgaat vooropgesteld dat de voorgestelde mogelijke partner dat ook wil. Vervolgens laat cliënt binnen redelijke termijn aan CoreMatching weten of een eventuele volgende contactmogelijkheid verwacht wordt.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is CoreMatching niet aansprakelijk voor enige schade die cliënt of enige derde mocht lijden t.g.v. enig handelen of nalaten van CoreMatching of van haar ondergeschikten of van door haar in overleg met cliënt ingeschakelde derden.
 • In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van CoreMatching per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat cliënt aan honorarium voor de uitvoering van de overeenkomst aan CoreMatching verschuldigd is. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In het geval dat CoreMatching door overmacht of onvoorziene omstandigheden is verhinderd om een overeenkomst uit te voeren, kan CoreMatching naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door CoreMatching ingeschakelden derden.
Artikel 11: Betalingsverplichting van cliënt
 • Cliënt verplicht zich met het aangaan van de overeenkomst tot het binnen de gestelde termijn betalen van de declaraties van CoreMatching.
 • Indien betaling in termijnen is overeengekomen dient de betaling door CoreMatching te zijn ontvangen op de dag waarop een termijn vervalt bij gebreke waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar is.
 • Wanneer geen betaling in termijnen is overeengekomen dient cliënt de factuur van CoreMatching binnen 14 dagen te voldoen na de factuurdatum.
 • Cliënt is in verzuim bij niet tijdige betaling. CoreMatching zal cliënt een betalingsherinnering sturen na het verlopen van de betalingstermijn waarbij cliënt erop wordt gewezen dat hij/zij in verzuim is en waarbij CoreMatching cliënt alsnog de gelegenheid geeft de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Bij deze betalingsherinnering worden nadrukkelijk de gevolgen van niet-betaling vermeld waaronder de hoogte van de alsdan te vorderen incassokosten conform de Wet Incassokosten.
 • Cliënt is niet in verzuim voor zover hij/zij aantoont dat hij/zij bevoegd is zijn/haar betaling op te schorten.
 • Indien niet de volledige betaling van de verstuurde factuur is ontvangen, is CoreMatching gerechtigd alle werkzaamheden, voortkomend uit de overeenkomst, op te schorten, in welk geval de verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
 • Indien een afspraak met de consulent van CoreMatching niet vier uur van te voren is afgezegd, kunnen de uren en de werkelijk gemaakte kosten volledig in rekening worden gebracht. Dit ter beoordeling van CoreMatching.
Artikel 12: Privacy voorwaarden
 • CoreMatching verwerkt de persoonsgegevens van cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Meldplicht Datalekken.
 • Cliënt krijgt de Privacy-verklaring overhandigd of toegestuurd waarin hij/zij geïnformeerd wordt over zijn rechten en waarbij CoreMatching garant staat voor het kunnen uitoefenen van de rechten die de AVG aan betrokkenen toekent.
 • Uiterlijk twee jaar na het eindigen van de overeenkomst vernietigt CoreMatching de persoonsgegevens van cliënt.
 • Indien er sprake is van verlies van persoonsgegevens van cliënten van CoreMatching waaronder ook het per ongeluk adresseren van privacygevoelige berichten aan verkeerde personen, is cliënt verplicht hiervan aan CoreMatching melding te maken binnen 24 uur na constatering van dit feit met het oog op de mogelijke verplichting hiervan melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 13: Klachten en toepasselijk recht
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 11 moeten schriftelijk bij CoreMatching worden ingediend binnen acht dagen na de dag waarop de klacht is ontstaan of ontdekt, bij gebreke waarvan de eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de cliënt geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.
 • CoreMatching zal de ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen een maand na dato van de schriftelijke ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal CoreMatching met vermelding van de redenen binnen die termijn aan cliënt laten weten wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk kan worden verwacht.
 • In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de cliënt jegens CoreMatching na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de overeenkomst opeisbaar werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 • Indien de klacht schending van privacy betreft is de cliënt gerechtigd deze ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.
 • Mocht de klacht niet naar tevredenheid van cliënt worden opgelost prefereert CoreMatching inzet van mediation om tot oplossing van het geschil te komen.
 • De civiele overheidsrechter is tevens bevoegd geschillen in behandeling te nemen wanneer CoreMatching de klacht niet naar tevredenheid van cliënt behandelt.
 • Op alle overeenkomsten met CoreMatching is Nederlands recht van toepassing, ook indien cliënt woonachtig is in het buitenland.
 • Partijen zullen pas dan een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.
Core Matching - januari 2022