Privacyverklaring CoreMatching
Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening en activiteiten van CoreMatching. Persoonsgegevens van cliënten worden zorgvuldig behandeld en verwerkt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe CoreMatching omgaat met persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen.
Algemeen
CoreMatching houdt zich aan de Europese privacywetgeving (AVG of GDPR) waaronder begrepen de Wet Meldplicht Datalekken. CoreMatching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. CoreMatching zal persoonsgegevens van cliënt niet verwerken voor een ander doel dan die is overeengekomen met cliënt en zal deze gegevens beschermen met behulp van technische en organisatorische maatregelen. Deze maatregelen worden geacht redelijk te zijn, waarbij redelijkheid betekent dat gelet op het type persoonsgegevens, de omvang van de risico’s en de kosten deze maatregelen naar verhouding zijn zoals redelijkerwijs te verwachten valt.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
CoreMatching verwerkt en bewaart persoonsgegevens die de cliënt aan CoreMatching verstrekt. Dit zijn in ieder geval contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens i.v.m. facturering. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor de specifieke dienstverlening van CoreMatching. Daarbij kan het ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Door het ondertekenen van de overeenkomst geef je toestemming aan CoreMatching om de persoonsgegevens te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server of die van een derde partij. Wanneer je persoonsgegevens aan CoreMatching verstrekt ben je zelf voor de juistheid daarvan en het actueel houden van die gegevens verantwoordelijk. CoreMatching is behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die op grond van de door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie worden ondernomen.
Recht op correctie, verwijdering of inzage
Contactgegevens worden normaal gesproken gedurende één jaar bewaard na het laatste contact, tenzij cliënt eerder een verzoek indient om deze te verwijderen. Op verzoek van cliënt zal CoreMatching terstond alle persoonsgegevens verwijderen die zij digitaal of eventueel fysiek in het administratieve bestand heeft staan. Wanneer het niet meer nodig is persoonsgegevens te gebruiken voor het doel dat partijen zijn overeengekomen zal CoreMatching de persoonsgegevens eveneens verwijderen en vernietigen. Uiteraard heeft cliënt altijd recht op inzage van zijn/haar dossier. N.B. De administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, worden gedurende een periode van zeven jaar bewaard na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Geheimhoudingsverplichting
Consulenten die werkzaam zijn voor CoreMatching mogen alleen met de persoonsgegevens van cliënt werken en deze inzien wanneer zij een geheimhoudingsverklaring hebben getekend en zij zijn uiteraard gebonden de geldende wet-en regelgeving na te leven.
Beveiliging en meldplicht
Wanneer er sprake is van verlies of schade aan persoonsgegevens zal CoreMatching dit binnen 24 uur na constatering melden aan cliënt gezien de mogelijke plicht tot het melden van dit incident of datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien is de ICT provider eveneens verplicht dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die worden verwerkt of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.
Analyse websitebezoekers
De gegevens die CoreMatching verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.
Wat zijn je rechten?
  • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Contact
Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop CoreMatching omgaat met persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact met mij opnemen via telefoon: 06-1088 6475 of e-mail: info@corematching.nl Als u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of als je de klacht liever niet bij mij indient, kunt je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Privacy beleid CoreMatching februari 2022